Lov for Sola idrettsråd

Lov for Sola idrettsråd

Stiftet 11. februar 1997

Vedtatt av årsmøtet 20.02.2013, med senere endringer av 07.03.2016, godkjent av Rogaland Idrettskrets [dato].

 

 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
 • 1 Formål
 • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Sola kommune
 • .[1] Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 • 2 Organisasjon

(1)       Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i [navn på kommune] med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.

(2)       Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf.
§ 14 (1) bokstav c).

(3)       Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.

 

 • 3 Oppgaver[2]

(1)       Idrettsrådet skal:

 1. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
 2. foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
 3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og
 4. være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

(2)       Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

(3)       Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

 

 • 4 Kontingent

(1)       Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet for det påfølgende kalenderår.

(2)       Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på årsmøtet i idrettsrådet.

 

 1. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 • 5 Kjønnsfordeling

 

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)       Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4)       Idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

 • 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 (1)       For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov §10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2)       En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsrådet: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, revisor.

(3)       Forslagsrett:

 1. a) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til årsmøte i idrettsrådet og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet i idrettsrådet.
 2. b) Styret i idrettsrådet har forslagsrett til og på eget årsmøte.
 3. c) Idrettsrådet har forslagsrett til idrettskretsting, og dets representant(er) har forslagsrett på idrettskretstinget.
 4. d) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14 (3), har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4)       Talerett:[3]

 1. a) Revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 2. b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet.
 • 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)       En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)      Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

 • 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettsrådet

(1)       En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

 • 9 Inhabilitet

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. a) når vedkommende selv er part i saken,
 2. b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
 3. c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
 4. d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettsrådet.

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

 • 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)       Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[4] eller ved fjernmøte[5]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

 • 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

 • 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)       Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[6]

(2)       Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal idrettsrådet følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettsrådet har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal idrettsrådet følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)       Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)       På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)       Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettsrådet har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)       Idrettsrådet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)       Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsrådets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

 1. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

 • 13 Årsmøtet

(1)       Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet som avholdes hvert år i innen utløpet av juni måned.

(2)       Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag som har representasjonsrett, og sendes idrettskretsen til orientering. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)       Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

 • 14 Representasjon på årsmøtet

(1)       På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:

 1. Idrettsrådets styre.
 2. Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.
 3. Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet.

(2)       Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3)       Videre møter uten stemmerett:

 1. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 2. Kontrollkomiteens medlemmer.
 3. Valgkomiteens medlemmer.

 

 • 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

 • 16 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmeldingen.
 5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
 7. Behandle forslag og saker.[7]
 8. Vedta budsjett.
 9. Foreta følgende valg:[8]
  1. Leder og nestleder.
  2. [antall] styremedlemmer og [antall] varamedlemmer. [9]
  3. To revisorer.[10]
  4. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(2)       Bedriftsidrettslagene i idrettsrådet velger et styremedlem med varamedlem, som tiltrer styret i idrettsrådet.[11]

 

 • 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 18 Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet

(1)       Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. Vedtak av styret i idrettsrådet.
 2. Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet.
 3. Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd.
 4. Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagene tilsluttet idrettsrådet.

(2)       Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettsrådets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)       Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(4)       Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 • 19 Idrettsrådets styre

(1)       Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2)       Styret skal bl.a.:

 1. iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser,
 2. forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad,
 3. arbeide med saker som er nevnt i § 4,
 4. oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,
 5. gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF,
 6. påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd, sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det.

 

 • 20 Valgkomité

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

 1. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

 • 21 Lovendring

(1)       Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)       Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)       I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)       Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

 • 22 Oppløsning

Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettsrådet tilfaller idrettsrådets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen.

 

[1] Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.

[2] Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges idrettsrådet.

[3] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer.

[4] For eksempel per e-post.

[5] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[6] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

[7] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettsråd.

[8] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[9] Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver

[10] Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”

[11] Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets styre/årsmøte.