Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 2019

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Dere kan gjerne lese mer om Lokale aktivitetsmidler her: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

For LAM søknader ber vi alle klubber om å sende signert årsrapport og revidert årsregnskap til karjord@online.no

GRUNNLAG FOR FORDELING AV MIDLER:

Basisgrunnlaget for idrettsrådets vurderinger gjøres ut i fra idrettslagenes omfang av:

  1. Medlemmer i aldersgruppen 6-19 år (medlemstall) og/eller aktive medlemmer i aldersgruppen 6-19 år (aktivitetstall)
  2. Aktive barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6-19 år
  3. Barn og ungdom 6-19 år i idrettsskoler basert på tallgrunnlag fra samordnet søknad og rapportering for foregående år.

I tillegg kan Sola idrettsrådet gjøre en skjønnsmessig vurdering av eksempelvis omfang av og tiltak for:

  • Idrettslag som holder kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
  • Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
  • Idrettslag som har trener- og lederutdanningstiltak for målgruppene.
  • Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».

Driver ditt idrettslag/klubb med noen av disse aktivitetene ønsker vi at du lager en kort beskrivelse av dette og viser til det i årsrapporten.

Søknader på Folkepulsen og LAM sendes til karjord@online.no

Søknadsfristen for begge er satt til 15.september 2019.