Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målsetting med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Målgrupper

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Fordeling av LAM 

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF.

Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte, med medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19) og allidrettsdeltakere (6-19) fra samordna rapportering brukes som basisgrunnlag for fordelingen.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetaling

Kulturdepartementet fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev i mai hvert år.

Idrettsråd foretar fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.) i perioden 25. august til 10. desember. Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

Sola Idrettsråd sine fordelings kriterier:

Sola Idrettsråd bruker medlemstall for barn (6-12), ungdom (13-19), parautøvere (6-19) og allidrettsmedlemmer (tidligere kalt idrettsskolemedlemmer) (6-19) som basisgrunnlag for fordelingen. Vi prioriterer ungdom høyere enn barn. Dette ved at 1/3 av totalbeløpet som idrettsrådet har til rådighet, fordeles basert på antall barn, og 2/3 av totalbeløpet fordeles basert på antall ungdom. Disse tallene henter vi ut fra SportsAdmin. Samt tar hensyn til KUDs retningslinjer og krav for fordeling av midler til lokale lag og foreninger:

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.

c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.

e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

f) Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

g) Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

h) Idrettsrådenes avgjørelse skal være offentlig, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Minste beløp til fordeling skal være 1000 kroner pr. idrettslag som har aktivitet for barn og/ eller ungdom. Idrettsrådet skal fordele pengene i hele kroner.

Idrettsrådet skal ikke kutte i tildelingen til idrettslag som har medlemmer fra en annen kommune, dersom de bor i nærheten av idrettslaget og har dette som naturlig tilholdssted.

Idrettslag som ikke har aktivitet for barn og ungdom, skal ikke ha midler, selv om de gjennomfører rekrutteringstiltak rettet mot barn og ungdom.

Idrettsrådet skal ikke tildele midler til lag og foreninger som bruker idrett for å fremme sekundære formål eller der overskuddet blir tatt ut av private eiere.

I tillegg gjøre Sola Idrettsråd en skjønnsmessig vurdering av idrettslag som har:

  • Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
  • Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
  • Trener- og lederutdanning for målgruppene.
  • Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».

Overstående kriterier vurderes med bakgrunn i innsendt årsrapport og årsregnskap fra lagene. Dersom lagene velger å ikke sende inn årsrapport og årsregnskap innen fristen, vil ikke de skjønnsmessige vurderingene gjøres for det aktuelle idrettslaget.

Frist for å sende inn årsrapport og årsregnskap for LAM er 15.september.
Dokumentene sendes til lam@solaidrettsrad.no.