Arbeidsprogram 2019

Vedtatt på Årsmøte 27.02.2019

Sola idrettsråds (SIRs) utgangspunkt er vedtektene, samarbeidsavtalen med kommunen og føringer fra NIF og de oppgaver som følger herunder.

SIR vil jobbe for enda bedre rammevilkår for idretten. Sola kommune planlegger for økt befolkningstetthet i utvalgte områder. I den sammenheng blir det ekstra viktig å påse at det sikres areal for framtidige idrettsanlegg. SIR har godt samarbeid med både politikere og administrasjon i kommunen.

Sola idrettsråd arbeider for mest mulig idrett for pengene, og med det menes at vi legger vekt på å fremme bredde og variasjon.

For neste periode vil SIR rette spesielt fokus mot følgende:

 1. Utvikling av idrettsanlegg/bruk av idrettsanlegg
 • Målrettet arbeid sammen med idrettslagene for å få realisert anlegg på prioritert anleggsliste
 • Arbeide for økte driftstilskudd til lagene og økte drifts-/investeringstilskudd til egne anlegg
 • Arbeide for at kommunale idrettsanlegg i størst mulig grad også er tilgjengelige i helger og skoleferier
 • Arbeide for at det avsettes midler også til mindre idrettsprosjekter/nærmiljøanlegg, slik at anlegg bygges jevnlig ved siden av de store idrettsanleggsinvesteringene
 • Sikre at skolenes uteområder ivaretar mulighet for idrett ved rehabilitering/nybygging
 • Arbeide for at idretten er representert i styrings-/prosjektgrupper knyttet til anleggsutbygging
 1. Helhetsplaner/tettstedutvikling
 • Bidra til å utvikle helhetsplaner for idrettsanlegg i Sola kommune
 • Arbeide for at idrettsanlegg videreutvikles som sentrale møteplasser i hele kommunen
 1. Idrett for mennesker med spesielle behov
 • Bidra med rådgivning, tilrettelegging og evt finansiell støtte til lag som vil starte med idrett spesielt for målgruppene mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle
 • Arbeide for økt tilskudd til utsatte grupper
 • Samhandling med andre interesseorganisasjoner, krets og kommune
 1. Samarbeid / samhandling / nettverk
 • Videreføre dialog med nabokommuner og deres idrettsråd vedrørende interkommunale- og interregionale anlegg
 • Oppmuntre til aktivitet i idrettsnettverkene i kommunen
 • Fortsette/videreføre ordning med faste møter med politikere/ordfører
 • Foreta innstilling til fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM)
 • Delta i styringsgruppen for Folkepulsen i Sola kommune