REFERAT: Styremøte nr. 07-2014

REFERAT: Styremøte nr. 07-2014

REFERAT


Styremøte nr. 07-2014

Tid: 10.12.2014 kl. 1700
Sted: Sola Strand Hotell


Tilstede: Arild Olsnes, Tor Kåre Jordbrekk, Arnljot Bjelland, Inger Marie Meling, Kristin Austigard, Geir Henanger, Randi Opøyen, Wilhelm Trodahl, Stefan Blanckeart (leder valgkomiteen) og Torbjørn Hovland.

Forfall: Elisabeth H. Vorland

Sak 39/04/2015

Godkjenning av referat fra forrige møte

Arnljot Bjelland står oppført som kasserer, men det skal være Randi Opøyen. Fremtidige referat vil ikke ha med alle kontaktadressene, da disse vil ligge på vår nye hjemmeside.

Sak 40/04/2015

Kommuneplan for idrett

Høringsutkast foreligger med svarfrist 30. januar 2015. Noen av våre synspunkter er hensyntatt ut fra det foreløpige høringsutkastet. Saken vil bli tatt oppi full bredde på styremøte 28.01.2015 og alle har ansvar for å sette seg godt inn i planen.

Sak 41/04/2015

Ny hjemmeside – solaidrettsrad.no

Denne foreligger nå og Kristin gikk gjennom de enkelte elementene. Rettelser, tilføyelser etc. meddeles Kristin.

Sak 42/04/2015

Idrettsråd-seminar i Drammen 24.-25. januar 2015.

Fra Sola Idrettsråd deltar Inger Marie Meling, Wilhelm Ingolf Trodahl og Arild Olsnes.

Sak 43/04/2015

Årsmøte 2015 – Valg

Årsmøte avholdes i Havdurhuset 11.03.2015. Tor Kåre sjekker med Havdur.

I styret er flg. på valg: Arild Olsnes, Arnljot Bjelland, Randi Opøyen og Geir Henanger. I tillegg er revisor og valgkomite på valg. Styret innstiller til valg av valgkomite, valgkomite innstiller på styret og revisor.

Sak 44/04/2015

Møte med de andre idrettsrådene

Det ble gitt en kort orientering og ellers henvist til hjemmesiden til Stavanger Idrettsråd hvor referatet er lagt ut.

Sak 45/04/2015

Retningslinjer for kommunal garanti til utbygging av anlegg

Styret stiller seg positiv til denne ordningen. Arild utarbeider et forslag til uttalelse som sirkuleres før den sendes til kommunen.