Innkalling Årsmøte i Sola Idrettsråd Mandag 19. April 2021 kl. 19.00 – Teams

Innkalling Årsmøte i Sola Idrettsråd Mandag 19. April 2021 kl. 19.00 – Teams

Årsmøte for 2020
Det innkalles herved til årsmøte i Sola Idrettsråd.

Tid: Mandag 19. April 2021 kl. 19.00
Sted: Digitalt på Teams

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4, kjønnsfordeling.

SAKSLISTE:
1. Åpning
2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll
3. Årsmelding
4. Revidert regnskap 2020
5. Budsjett 2021
6. Arbeidsprogram for Sola idrettsråd
7. Lokale aktivitetsmidler, fordelingsnøkkel
8. Valg

For å kunne delta på årsmøtet må man melde seg på innen 10 April ved å sende mail til leder@solaidrettsrad.no. Kort tid før møtet vil de som har meldt seg på få tilsendt link til årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret v/Bernt Høyland, leder@solaidrettsrad.no senest 2 uker før årsmøte. Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på vår hjemmeside www.solaidrettsrad.no

Vennlig hilsen
Leder Sola Idrettsråd
Bernt Høyland
Mobil 99090549
www.solaidrettsrad.no
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»