Folkepulsen

Folkepulsen

Informasjon 2022

Vi inviterer til orienteringsmøte om Folkepulsen onsdag 23.03.22, klokken 18.00 i Sola Kulturhus.

Søknadsfrist til 31.03.22.

 

Nedenunder finnes link til RIKs side som  viser gode eksempler fra hele fylket på gode prosjekter de siste årene:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/rogaland/Folkepulsen/kontakt23/

 

Vi regner med å invitere til informasjonsmøte i månedsskifte august/september.

20.01.22

Sølve Ims Ottesen

Leder Folkepulsen

 

Vedlegg:

Kriterier:

https://solaidrettsrad.no/wp-content/uploads/2021/05/Folkepulsen-kriterier-2021-1.docx

Søknadsskjema:

https://solaidrettsrad.no/wp-content/uploads/2021/05/Soknadsskjema-Folkepulsen-prosjekter-2.docx

 

Formål
Folkepulsen Sola er et prosjekt som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag. Prosjektet har primært tre målgrupper;
– inaktive unge og voksne
– mennesker med nedsatt funksjonsevne
– innvandrere

Hensikten er å rekruttere inn flere fra målgruppene og gi disse et godt tilbud både aktivitetsmessig og sosialt, og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid.

Beskrivelse
Folkepulsen skal gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Det kan gis støtte til både nyetablering og/eller allerede eksisterende prosjekter/tiltak. En styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Sola kommune og Sola idrettsråd har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer.

Finansiering
Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune, Folkepulsen/NIF og Kulturdepartementet. For 2020 er budsjettet til tilskudd på kr. 303.300 NOK og det vil ikke bli satt en maksgrense på søkesum fra søker. Vi sitter i år igjen med et restbeløp på kr. 165.120 NOK etter første søkerunde, det blir derfor ny søknadsrunde.

Krav til søkere;
• Idrettslag/organisasjoner tilknyttet NIF og som ligger under Sola idrettsråd.
• Flere idrettslag kan gå sammen om aktivitet.
• Eget budsjett og regnskap for hvert enkelt prosjekt.
• Søknad signert klubbens leder og godkjent og protokollført på styremøte.
• Halvårlig rapportering av aktivitet i elektronisk verktøy via tilsendt lenke – bilder vedlegges.
• Styrekurs for klubbens styremedlemmer (Gratis).
• Deltakelse på Folkepulsen Erfaringssamling.
• Oppfylle de vilkår som gis ved tildeling av midler.
Det kan gis tilskudd til;
• Nye aktiviteter i idrettslaget rettet mot målgruppene
• Rekrutteringstiltak/tilrettelegging for de aktuelle målgruppene til eksisterende aktiviteter
• Noe administrasjon for oppfølging, planlegging og gjennomføring aktivitet
• Kurs og/eller kompetanseheving som ses på som nødvendig for prosjektet
• Støtte til medlemskap/treningsavgift i moderat størrelse i oppstartsfasen
• Mindre investering i utstyr som ses på som nødvendig for å opprettholde ønsket aktivitet mot målgruppen i prosjektet
• Treningstid i oppstartsperioder

Det bør ikke bli gitt tilskudd til;
• Kostbare reiser, t.d. reiser til utlandet, turneringer og seriespill
• Ordinært rekrutteringsarbeid utover målgruppene

Aktivitetsrapport
Halvårlig rapportering av aktivitet i elektronisk verktøy via tilsendt lenke – bilder og regnskap vedlegges.

Regnskap
Halvårlig rapportering av aktivitet i elektronisk verktøy via tilsendt lenke – regnskap vedlegges. Tiltaksleverandører som ikke leverer rapport/regnskap må tilbakebetale tilskuddet.

Søknad sendes til
Send søknad på mail til folkepulsen@solaidrettsrad.no