Folkepulsen, Sola – søk tilskudd innen 26.mars 2017.

Folkepulsen, Sola – søk tilskudd innen 26.mars 2017.

Folkepulsen Sola er et samarbeidsprosjekt mellom Sola kommune, Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag.
Prosjektet har primært tre målgrupper;
• inaktive unge og voksne
• mennesker med nedsatt funksjonsevne
• innvandrere

Hensikten er å rekruttere inn flere fra målgruppene til idrettslagene og gi disse et godt idrettslig tilbud og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid.     

 Folkepulsen Sola kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. En styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Sola kommune og Sola idrettsråd har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer.

Søknadsfristen er satt til 26.03.2017. (NY FRIST PÅ GRUNN AV FEIL I EN E-POSTADRESSE).

Søknaden sendes pr e-post til; post@solaidrettsrad.no
Bruk søknadsskjema for Folkepulsen Sola.

Eventuelle spørsmål angående ordningen rettes til: Styringsgruppen i Folkepulsen Sola v/ Rogaland Idrettskrets Gjert Smith jr, e-post: Gjert.Smith@idrettsforbundet.no , mob.  tlf. 932 61 233, eller Sola Idrettsråd ved Geir Henanger, e-post:  geir.henanger@gmail.com

Se ellers informasjon på Sola kommune sin hjemmeside og Facebook side.

Klikk på linkene under for å laste dem ned.

Søknadsskjema Folkepulsen Sola

Folkepulsen Sola kriterier 2017